TOSHIBA COMPACT Neo-Ball หลอดประหยัดไฟทรงตะเกียบ

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดทรงตะเกียบ
 
คุณสมบัติพิเศษ
 

สว่างมากขึ้นด้วยรูปทรงกะทัดรัด

ไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน

ขณะใช้งานผ่านการรับรองมาตรฐาน EMC

กินไฟน้อย ประหยัดพลังงาน 80 %

อายุการใช้งานยาวนาน 6,000 ชั่วโมง