B-A66 EBISU Super Soft Toothbrush (TB1212)

B-A66 EBISU Super Soft Toothbrush (TB1212)

รหัสสินค้า (Code)          TB1212

สินค้า (Description)       SUPER SOFT TOOTHBRUSH

จำนวนชิ้น (Piece/Pack) 1x1 ชิ้น     

จำนวนชิ้น (Pcs./Box)   ต่อกล่อง   1 x 12 ชิ้น