TOSHIBA Starter 4~65W สตาร์ทเตอร์ 4~65 วัตต์ (LL1047)

สตาร์ทเตอร์  FG-UP 4~65Watt
 

คุณสมบัติพิเศษ

ทนทาน สามารถกันความชื้น และความร้อนดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการใช้งานดีเยี่ยม 


หลอดติดง่ายรวดเร็ว

 
ป้องกันการเกิดกระแส คลื่นรบกวนขณะใช้งาน ได้รับรองมาตรฐานสากล CE Mark

 
สามารถใช้งานได้กับหลอดนีออนตรงและกลมที่มีขนาดตั้งแต่ 4 ถึง 65 วัตต์