TOSHIBA TWIST Neo-Ball หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดเกลียว

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชนิดเกลียว

"ทวิสท์"

 

คุณสมบัติพิเศษ

 

ประสิทธิภาพส่องสว่างสูง ขนาด 8 วัตต์ 14 วัตต์ 18 วัตต์ 22 วัตต์

และ 28 วัตต์ ขั้วเกลียว E27

ประหยัดพลังงาน 80 % อายุการใช้งานยาวนาน 6,000 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพความสว่าง(ลูเมน/วัตต์)สูง

ไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนขณะใช้งาน

ผ่านการรับรองมาตรฐาน EMC

0 บาท
Quantity: